1 cơ chế sơn đầy đủ và đúng đúng đắn là nên Sửa nhà trọn gói  phải tạo thành hai kiếm bột xảm, 1 lớp sơn hồi hương và hai từng sơn tủ. một vài chuyên gia sơn vứt sang từng sơn hồi hương nà Nhằm giảm chi phí mức giá. Tuy thế sơn lót xuất hiện ra mắt trò hạn…